CDC ( College Development Committee )

Sr. No.

Name

Designation

1

Mr. Sanjay M. Mahakalkar

President

2

Dr. Priya S. Mahakalkar

Secretary

3

Sau. Jayshree P. Wadhai

Treasurer

4

Mr.  Suyash S. Mahakalkar

Member

5

Sau. Rupali Y. Balbudhe

Member

6

Mr. Prafull J. Wadhai

Member

7

Miss. Sakshi S. Mahakalkar

Member

8

Dr. Kiran D. Urade

Member Secretary

9

Dr. Ritesh R. Chimote

Teacher Representative

10

Asst. Prof. Chetana L. Chawke

Teacher Representative

11

Dr. Saurabh C. Mohod

Teacher Representative

12

Mr. Akash P. Sahare

Non-Teacher Representative